Cláusula de Protección de Datos

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión profesional (1) por parte de ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE MACEDA, quen é titular de devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito a:

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE MACEDA
Praza Benigno Álvarez 10 – 32700 Maceda (OURENSE)
Teléfonos: 988 46 35 41 e 648 21 44 29
Email: comercioenmaceda@hotmail.com

 

(1): Xestión de clientes, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas e orzamentos, xestión de recursos humanos, xestión laboral.