FUNCIÓNS E OBXECTIVOS FUNDAMENTAIS

 • Actuar en defensa dos intereses profesionais dos asociados ante calquera instancia, pública ou privada.
 • Establecer servizos comúns de carácter técnico, informativos, xurídicos, económicos, sociais e de calquera outra índole.
 • Atender as necesidades de información, formación e perfeccionamento dos comerciantes, estudando e divulgando cantos temas sexan de interese para os obxectivos da Asociación.
 • Interesar das autoridades competentes toda clase de axudas e subvencións para a mellora das rúas e da infraestrutura urbana e comercial da zona.
 • Impulsar e desenvolver iniciativas publicitarias para dar a coñecer os establecementos comerciais da zona aos consumidores.
 • Organizar campañas e promocións comerciais conxuntas.
 • Federarse con outras asociacións, desta Vila ou doutros ámbitos territoriais, que persigan os mesmos fins requiríndose para ese efecto o acordo favorable da Asemblea xeral por maioría de dous terzos.
 • Tomar todas aquelas iniciativas que dentro do marco da lexislación vixente poidan repercutir ao logro dos fins perseguidos.
 • Manter a imaxe pública e o prestixio da actividade profesional en xeral, saíndo ao paso das informacións, artigos e comentarios dos medios de comunicación que poidan prexudicala.
 • Establecer, desenvolver e impulsar medidas de acción positiva que aborden áreas de actuación como familia, infancia e mocidade, minusvalía, vellez, muller, minorías étnicas, así como calquera outra problemática de marxinación social.
 • Organizar actividades e servizos de carácter formativo, asistencia técnica, para o mellor desenvolvemento dos seus propios fins en beneficio dos seus asociados.
 • Promover a formación profesional.
 • Todas cantas funcións de análoga natureza considérense necesarias para o cumprimento dos seus fins e para a defensa de interéseos lexítimos dos seus membros.