CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

A ASOCIACION DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE MACEDA (en diante ASOCIACIÓN ) con domicilio en Praza Benigno Álvarez 10, 32700 Maceda (Ourense) con CIF G32209793 representada por MARÍA SOLEDAD LIMIA GOMEZ pon a disposición no seu sitio web www.comerciomaceda.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web da ASOCIACIÓN por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web www.comerciomaceda.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

O acceso ao sitio web da ASOCIACIÓN implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

 

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web da ASOCIACIÓN non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en www.comerciomaceda.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente a ASOCIACIÓN prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas da ASOCIACIÓN ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- A ASOCIACIÓN poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

 

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- A ASOCIACIÓN utilizando fontes internas e externas de tal modo que a ASOCIACIÓN unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- A ASOCIACIÓN resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

 

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca da ASOCIACIÓN , que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso da ASOCIACIÓN. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web da ASOCIACIÓN -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso da ASOCIACIÓN.

 

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de OURENSE renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

 

QUINTA

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A ASOCIACIÓN poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte da ASOCIACIÓN.